DW(English) 德國之聲電視台(英文台)

 • 00:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 00:15
  Kino
  電影大觀
  電影大觀
 • 00:30
  DocFilm
  紀錄片節目
  紀錄片節目
 • 01:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 01:15
  World Stories
  世界故事
  世界故事
 • 01:30
  Arts.21
  藝文世界
  藝文世界
 • 02:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 02:15
  Europe in Concert
  歐洲Live巨星現場
  歐洲Live巨星現場
 • 03:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 03:15
  DocFilm
  紀錄片節目
  紀錄片節目
 • 04:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 04:15
  Interview
  採訪 影集/動畫
  採訪
 • 04:30
  Euromaxx
  歐式風尚
  歐式風尚
 • 05:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 05:15
  Sarah's Music
  莎拉的古典樂時間
  莎拉的古典樂時間
 • 05:30
  Tomorrow Today
  科技新知
  科技新知
 • 06:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 06:15
  Interview
  採訪 影集/動畫
  採訪
 • 06:30
  Check-in
  歡迎登入
  歡迎登入
 • 07:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 07:15
  World Stories
  世界故事
  世界故事
 • 07:30
  Conflict Zone
  衝突地帶
  衝突地帶
 • 08:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 08:15
  Interview
  採訪 影集/動畫
  採訪
 • 08:30
  In Good Shape
  健康之道
  健康之道
 • 09:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 09:02
  Reporter
  記者實訪 影集/動畫
  記者實訪
 • 09:15
  DocFilm
  紀錄片節目
  紀錄片節目
 • 10:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 10:02
  World Stories
  世界故事
  世界故事
 • 10:15
  Sarah's Music
  莎拉的古典樂時間
  莎拉的古典樂時間
 • 10:30
  Check-in
  歡迎登入
  歡迎登入
 • 11:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 11:02
  Kino
  電影大觀
  電影大觀
 • 11:15
  DocFilm
  紀錄片節目
  紀錄片節目
 • 12:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 12:02
  Reporter
  記者實訪 影集/動畫
  記者實訪
 • 12:15
  World Stories
  世界故事
  世界故事
 • 12:30
  Arts.21
  藝文世界
  藝文世界
 • 13:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 13:02
  Kino
  電影大觀
  電影大觀
 • 13:15
  DocFilm
  紀錄片節目
  紀錄片節目
 • 14:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 14:30
  Focus on Europe
  聚焦歐洲
  聚焦歐洲
 • 15:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 15:30
  DocFilm
  紀錄片節目
  紀錄片節目
 • 16:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 16:30
  Tomorrow Today
  科技新知
  科技新知
 • 17:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 17:15
  DocFilm
  紀錄片節目
  紀錄片節目
 • 18:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 18:30
  Eco-at-Africa
  環保心非洲情
  環保心非洲情
 • 19:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 19:15
  Business
  財經商業快報
  財經商業快報
 • 19:30
  PopXport
  音樂前線
  音樂前線
 • 20:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 20:30
  Arts.21
  藝文世界
  藝文世界
 • 21:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 21:15
  Business
  財經商業快報
  財經商業快報
 • 21:30
  Drive it!
  汽車雜誌
  汽車雜誌
 • 22:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 23:00
  DW News
  德國之聲新聞 紀實新知
  德國之聲新聞
 • 23:15
  DocFilm
  紀錄片節目
  紀錄片節目